Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Asbestsinventering och asbestanalys inför rivningsprojekt i stockholm

När man river ett hus blir det mycket avfall, av vilket en del kan vara farligt avfall. Enligt plan- och bygglagen måste alla rivningsåtgärder som kräver rivningslov eller anmälan omfatta en inventering av materialet. Idén med inventering är framförallt att identifiera farliga ämnen och material, så att dessa ska kunna hanteras på ett säkert sätt, och att minska mängden avfall som måste deponeras. Asbesthantering av rivningsavfall tas upp i kontrollplanen, som fastställs av byggnadsnämnden.

 Asbets-inventerng

Sortering av avfall vid asbestförekomst

När avfall samlas från ett rivningsprojekt måste det enligt lagen sorteras enligt vissa kriterier. Rivningsmaterialet sorteras framför allt för att det farliga avfallet vid asbestförekomst ska sorteras ut ur annat avfall, och för att man ska kunna återanvända en så stor del av materialet som möjligt. En del material går att använda på nytt som sådant, medan annat kan omvandlas till nytt material eller förbrännas och bli till energi.

 

Hantering av asbest - Asbestprov

Asbest är ett av de skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med i samband med ett rivningsprojekt. Asbest är en mineral som främst förekommer i byggnader som byggdes före år 1979. Mineralet har många goda egenskaper och användes därför till flera olika ändamål innan det blev förbjudet, och av den anledningen kan asbest förekomma lite överallt i en byggnad. I bostadshus kan det till exempel finnas i gasspisar, kakelugnar, rörisolering, golv, väggar och tak.

När man river väggar eller annat som innehåller asbest ska man använda skyddshandskar och mask, och materialet bör bevaras så helt som möjligt när det tas ned så att det inte dammar. Avfallet sätts i plastpåsar eller andra täta förpackningar som är försedda med varningstext, och förs sedan till en avfallsanläggning. Om du river själv och är osäker på om ett material innehåller asbest eller inte kan du ta ett asbestprov på materialet och skicka det till ett laboratorium för asbestanalys.