Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vilka regler gäller för asbestsanering?

Reglerna för hantering av asbest är många, och det är viktigt att följa dem på rätt sätt för att inte utsätta sig själv och andra för fara. Det finns föreskrifter samlade i AFS 2005:1 Asbest som är avsedda att minimera problem vid sanering av asbest.

När man sanerar asbest behöver det framgå tydligt i form av skyltar. Regler för hur detta ska göras på ett bra sätt finns i AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

När en sanering är utförd ska det asbesthaltiga materialet tas om han på ett korrekt sätt. Anvisningar för detta finns i NFS 2004:10.

Våtsanering av asbest

Asbest kan finnas i luften, då det är luftburet. För att fånga upp asbest ur luften använder man fukt eller väta. Fukten binder luftburen asbest vilket minskar asbestsanerarens exponering av den farliga substansen. Detta är dock inte den vanligaste saneringsmetoden i Sverige, utan det är torrsanering.

Vad är torrsanering av asbest?

Man kan använda en så kallad Glove Box vid torrsanering av asbest, för mindre rörbojar. Exponeringen för asbest blir då inte högre än vid våtsanering. Vid asbestsanering används maskiner som bör ha ett utsug integrerat i maskinen. Alternativt kan de användas tillsammans med en så kallad punktsug som man har nära platsen som bearbetas. På det sättet kan man fånga upp asbestpartiklar så att de inte sprids.

När man river inomhus

För att undvika att asbest sprids när man genomför en rivning inomhus så ska hela arbetsområdet där rivningen sker vara inneslutet. Om det är mycket rivning som ska göras under en längre tid kan det vara bra att man bygger in området som ska rivas in i ett separat rum, så att det blir helt inneslutet. Då kan man göra väggar av täckplast. Det inneslutna rummet ska ha god ventilation med undertryck jämfört med omgivande lufttryck. Tryckskillnaden gör att luft sipprar in, istället för ut, om plastväggen punkteras. På så vis förblir asbestpartiklarna inom det inneslutna rummet.

För att vara säker på att det finns ett undertryck ska det finnas en tryckdifferensmätare på arbetsplatsen. För att ta sig in och ut från rivningsplatsen utan att riskera att sprida asbest så ska det finnas en luftsluss eller säkerhetssluss. I slussen ska arbetaren kunna byta om och tvätta skyddskläderna och sig själv efter arbetet med sanering.